Reklamace

Reklamační řád
 
1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
a) Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen "Reklamace").
 
b) "Prodávající" je obchodní společnost DIPRO trade s.r.o., se sídlem Neumannova 262/38, 602 00 Brno; IČ: 25585525, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 6879.

c) "Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží s tím, že Kupujícím dle tohoto reklamačního řádu se nerozumí podnikatel, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

2. Záruční podmínky
a) Toto je nejdůležitější bod reklamačních podmínek! Zboží si překontrolujte ihned při převzetí a veškeré případné poškození, které mohlo vzniknout při přepravě, napište do protokolu o škodě dopravce. Jestliže poškození nebude uvedeno v tomto dokumentu, nemůžeme potom uznat reklamaci vad Zboží způsobených při přepravě a může nastat i problém při posuzování jiných vad Zboží, než jsou vady Zboží způsobené při přepravě!
Vady Zboží, které nebyly způsobeny při přepravě, samozřejmě můžete reklamovat dle zákona do 24 měsíců od převzetí Zboží (nevztahuje-li se na Zboží zákonná výjimka, popř. se nejedná o zboží s kratší dobou použitelnosti). V případě, že byla-li dojednána jiná lhůta záruky či poskytnuta záruka na delší období, je možné uplatnit práva z vady Zboží v této sjednané/stanovené lhůtě.

b) V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit práva z vad Zboží - Reklamaci.

c) Doba pro uplatnění práva z vad Zboží se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem, za předpokladu, že není dohodnuta lhůta jiná. Je-li na Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (viz ust. § 2113 a násl. Zákona).

d) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených Zákonem, resp. smluvně dohodnutých (podrobně viz OBCHODNÍ PODMÍNKY). Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
 
 
3. Vyřízení Reklamace
a) Reklamace se uplatňují na kamenné prodejně Prodávajícího Chodská 17, Brno 612 00 , není-li výslovně uvedeno jinak (je-li v potvrzení podle § 2166 občanského zákoníku uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.).

b) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

c) Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu (nebo jiné osobě určené k opravě), si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, zejména v případě, že se jedná o křehké zboží, a označí zásilku příslušnými symboly. Za vady Zboží způsobené při přepravě Zboží prodávající neodpovídá!

d) Prodávající po vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí Zboží.

e) Práva z vad Zboží nelze uznat v případě, že tyto vady vznikly v důsledku neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží, popř. nejsou-li zde takové parametry uvedeny, podmínkám obvyklým. Práva z vad Zboží nelze uznat v případě, že tyto vady vznikly v důsledku vnější události, popř. které kupující sám způsobil.

Pokud byla Reklamace šikanózní – opakovaná, i přes předchozí řádné vyřízení Reklamace pro stejnou vadu (neplatí za předpokladu, že se vada po předchozím odstranění vyskytla znova), závada zjevně vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací, instalací apod., naúčtuje Prodávající Kupujícímu vzniklou škodu - náklady na lokalizaci a opravu vady.

4. Závěrečná ustanovení
a) V případě jakékoli Reklamace doporučuje Prodávající, aby Kupující Prodávajícího předem informoval o uplatnění Reklamace a dohodl s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace může Kupujícímu nabídnout, aby jej navštívil servisní technik a opravu vad Zboží provedl na místě případné instalace Zboží, tj. u Kupujícího.
b)Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny - takovéto změny nemají vliv na již uzavřené smluvní vztahy, prodávající však na možnost budoucí změny reklamačního řádu upozorňuje proto, aby se kupující vždy při objednání zboží seznámil s jeho aktuálním zněním


Dovětek:
Reklamace vyřizuje: Václav Procházka, DIPRO trade s.r.o., Neumannova 262/38, 602 00 Brno, email: vaclav.prochazka@dipro-koupelny.cz
Změna této kontaktní osoby, popř. změna kontaktních údajů, není považována za změnu reklamačního řádu.